N o r d a n g l e r - S p e e l d e e l
Förderpries vun de Lübecker Naarichten 1986                      Kulturpries vun de Kreis Schleswig-Flensburg  vun 1983                Mit bi de Nedderdütsche Bühnenbund Schleswig-Holsteen

Plattdütsch Theoder:  www.nordangler-speeldeel.deKontakt

Wenn ih uns wat schrieven wüllt, denn seh to! Rechte Hand steit, an wer ih schrieven könt! 

 

Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Wer uns gern maal sehen mag, de schrift uns (Kiek an de Sid!).