N o r d a n g l e r - S p e e l d e e l                                

             Förderpries 1986
vun de Lübecker Naarichten        Kulturpries 2022 vun de Kreis Schleswig- Flensburg                                                                              

                                                                                              www.nordangler-speeldeel.de Kontakt

Wenn ih uns wat schrieven wüllt, denn seh to! Rechte Hand steit, an wer ih schrieven könt! 

 

Wir freuen uns über Ihre Nachricht.

Wer uns gern maal sehen mag, de schrift uns (Kiek an de Sid!).